3 Mayıs 2011 Salı

Yahya Kemal'in Gazellerinden

Çubuklu Gazeli

Ey gül sükûta varmağı emreyle bülbüle
Gülşende mest-i zevk olan ahbâb uyanmasın

Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın

Âgûş-ı nev-baharda hâbdedir cîhan
Sürsün sabâh-ı haşre kadar hâb uyanmasın

Ursun bu mûsıki-i semâvî içinde saz
Leyl-i tarabda bir dahi mızrâb uyanmasın

Ey gül sükûta varmağı emreyle bülbüle
Gülşende mest-i zevk olan ahbâb uyanmasın

Değmez Kemal uyanmağa ikmâl-i ömr için
Varsın bu uykudan dil-i bîtâb uyanmasın
YKB
M.N. Selçuk'un videosunu dinle
*
İstanbul'u Fetheden Yeniçeriye Gazel

Vur Pençe-i Âlî'deki şemşîr aşkına
Gülbang-ı âsmânı tutan pîr aşkına

Ey leşker-i müfettihü'l-ebvâb vur bugün
Feth-i mübîni zâmin o tebşîr aşkına

Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilâl içün
Gelmiş bu şehsüvâr-i cihângîr aşkına

Düşsün çelengi Rûm'un, eğilsün ser-i Firenk
Vur Türk'ü gönderen yed-i takdîr aşkına

Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar
Fecr-i hücûm içindeki tekbîr aşkına

Yahya Kemal Beyatlı


*

Mâhurdan gazel

gördüm ol meh dûşuna bir şâl atup lâhûrdan
gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nûrdan

nerdübanlar bûsiş-î nermîn-i dâmânıyle mest
indi bin işveyle bir kâşâne-î fağfûrdan

atladı dâmen tutup üç çifte bir zevrakçeye
geçti sandım mâh-ı nev âyîne-î billûrdan

halk-ı sa'dâbâd iki sâhil boyunca fevc fevc
va'de-î teşrîfine alkış tutarken dûrdan

cedvel-i sîm'in kenârından bu âvâzın kemâl
koptu bir fevvâre-î zerrin gibi mâhûrdan

Yahya Kemal Beyatlı

 "eski şiirin rüzgârıyle", istanbul fetih cemiyeti yahya kemal enstitüsü yay., 1.b., istanbul-1962, s. 53-54
*
Tanburî Cemil'in Ruhuna Gazel
 
Bezm-i Cemşîd'de devran ki kadehler döner
Şevk şeb-ta-be seher roks-ı mükerrerle döner 
 
Tutuşur meş'ale-î dille meraya-yı huzûz
Hüsn ü Aşk ortada bin mah, bin ahterle döner
 
Cümle ervah-ı makamat açılır arşşa kadar 
Rast, Mahur ile Uşşak, Muhayyer'le döner
 
Kurulur pây-i tarab yerden o dem kim melekût 
Yere gökten süzülür halka-i şehberle döner 
 
Her gelen rind kanar zevkle bu mecliste KemaI, 
Canib-î rahmete son çektiği sagarla döner.

Yahya Kemal Beyatlı

*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder