3 Mayıs 2011 Salı

Rübâi Ustası Yahya Kemal

Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası olan Yahya Kemal Beyatlı 
 rübailerini birer birer dostlarına ithaf ederek yayınlardı.
***


Rubailer
ve
Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
Yahya Kemal Beyatlı  
Yayıncı : Yapı Kredi Yayınları 

Açıklama :

''Okuduğum kitapları okumaktan bıkınca, başka türlü bir vakit geçirmek hevesiyle, Hayyam'ın rubâîlerinden birini, bir defa daha gözden geçirmeye koyuluyorum; Türkçeye nakletmeye uğraşıyorum; meselâ Hayyam bu rubâîyi Türkçe söyleseydi nasıl söylerdi? Bunu keşfetmeye çalışıyorum. Bu gerçi yorucu lâkin merak verici bir meşgale oluyor.''

Yahya Kemal Rubâî, daha çok, bir tefekkür şiiridir. Büyük bir tefekkür konusunu, böyle bir tefekkür heyecanını dört mısralık küçük bir söz kalıbı içinde ustalıkla terennüm edebilmek rubâîde muvaffak olmaktır.

Yahya Kemal, rubâî tarzını sever ve Türkçede gazel gibi, rubâîye de yeni bir hayat kazandırdı. Rubâîler yayıldıkça ve sevildikçe şevki artar, onları birer birer, dostlarına ithaf ederek yayımlardı.

 ''Rubâîler ve Hayyam rubâîlerini Türkçe Söyleyiş''le Yahya Kemal, gerek kendi rubâîlerini gerekse Hayyam'ın rubâîlerini Türkçe’ye kazandırırken; düşüncesinin, sanatının, dil ve sanat zevkinin güzelliklerini de ortaya koyuyor.

Bu kitapta Yahya Kemal, gerek kendi rubailerini gerekse Hayyamın rubailerini Türkçeye kazandırırken; düşüncesinin, sanatının, dil ve sanat zevkinin güzelliklerini ortaya koyuyor.

Rubaiye yeni bir hayat kazandıran Yahya Kemal, rubaileri yayıldıkça ve sevildikçe şevki artar, onları dostlarına ithaf ederek yayımlardı.
***
Rubâîler ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş ( RHRTS)

Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yol
Artık ne açıl ey gül-i ümmîd ne sol
Ey rûy-i zemin bu ye’simizden sonra
İster vîrân ol ister âbâdân ol

Yahya Kemal Beyatlı
(RHRTS, İhsan Şükrü’ye, s.25)
*
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir
Dünyâmızı nâgâh zalâm örtebilir
Bir bitmiyecek şevk verirken beste
Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir

Yahya Kemal Beyatlı
(RHRTS, Vehbi’ye, s.36)
*

Âhir ne bu cûşiş ne bu eyyâm kalır
Hâtırda ne cânan ne serencâm kalır
Son faslımızın şâm-ı garîbânında
Gül devrini hâtırlatacak câm kalır

Yahya Kemal Beyatlı
 (RHRTS, Hazan, s.35)
*

Eyyâm geçer şâm da sürmez şeb olur
Aşk ehli hıredmend ise Cem-mezheb olur
Derk etmemek isterse günün geçtiğini
Hem câm ile hem yâr ile leb-ber-leb olur

Yahya Kemal Beyatlı
(RHRTS, Rübâî, s.37)
*
Dünyâda ne ikbâl ne servet dileriz
Hattâ ne de ukbâda saâdet dileriz
Aşkın gül açan bülbül öten vaktinde
Yâranla tarab yâr ile vuslat dileriz

Yahya Kemal Beyatlı
(RHRTS, Tercih, s.44)
*

Bilmem nedir enfüsî nedir âfâkî
Kimdir fânî cihanda kimdir bâkî
Dünyâyı saran boşluğu hissetmiyelim
Peymâneyi boş bırakma doldur sâkî

Yahya Kemal Beyatlı
 (RHRTS, Tegâfül, s.16)

*
İksîri içenler ezelî sâgar’den
Mestî-i melâmetle geçer serden
Bir kere enelhak diyen erbâb-ı dil’e
Hallâk-ı avâlim görünür her yerden

Yahya Kemal Beyatlı
 (RHRTS, Fuad Bayramoğlu’na, s.27)
*
Bir zümre odur Hâlık-ı Mutlak dediler
Bir benzeri yoktur bu muhakkak dediler
Bir kere görenlerse o Rabb-ı Ezel’i
Dilmesti-i rü’yetle enelhak dediler

Yahya Kemal Beyatlı
 (RHRTS, Vahdet-i Vücud, s.32)
*
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir
Dünyâmızı nâgâh zalâm örtebilir
Bir bitmiyecek şevk verirken beste
Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir

Yahya Kemal Beyatlı
 (RHRTS, Vehbi’ye, s.36)
*
Hikmet sayılır bunca rübâîmiz var
Sokrat’ça Felâtun’ca rübâîmiz var
Hikmetten fazla şi’ri andırır bir de
Üstâd Şekip Tunç’a rübâîmiz var
YKB
(RHRTS, Rübâî, s.31)
*
Dede Efendi'ye
Rübai

Tâ’una giriftar olarak Mina’da
Can verdi cehennem gibi bir hummada
Fani  ise öz bestelerin hallakı 
Doğmak yaşamak nafiledir dünyada.

Yahya Kemal Beyatlı.
*
Ahbâbını ister iyi ister kötü seç
İdbâra düşersen seçilir er geç
Birçokları küsmüş gibi bîgâneleşir
Onlar sana küsmeden sen onlardan geç


 Yahya Kemal Beyatlı.
 (RHRTS, Rübâî, s.8)***
Farkında değildik göğe ermiş serimiz
Şimden gerü gülzâr-ı suhandır yerimiz
Gitmiş haber-î neşvesi Hayyâm’a kadar
Haz vermiş ahibbâya rubâîlerimiz

Yahya Kemal Beyatlı.

 *

Bilmem kime yahut neye uyduk gittik
Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik
Erbâb-i zekâ riyayi mezhep bildi
Bizler dili divâneye uyduk gittik

Yahya Kemal Beyatlı
***

***
Fuat Bayramoğluna
Rubai

İksîri içenler ezelî sâgar'den
Mestî-i melâmetle geçerler serden
Bir kerre enelhak diyen erbâb-ı dile
Hallaak-ı avâlim görünür her yerden.


Yahya Kemal Beyatlı

 ***
Bir merhaleden güneşle derya görünür
Bir merhaleden her iki dünya görünür
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür.
(Yahya Kemal Beyatlı)
***
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder